Regulamin uczestnictwa w konferencji

Regulamin Konferencji

 • 1. Postanowienia ogólne
  1. Międzynarodowa konferencja analizy kryminalnej i strategicznej LEAF 2022 odbędzie się w dniach 26-28 października 2022 r. w Warszawie w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania  i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Sprawy wewnętrzne” – Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości (PA20).
  2. Organizatorem Konferencji jest Centralne Biuro Antykorupcyjne.
  3. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: leaf2022.com
  4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej leaf2022.com aktualnych informacji.
  5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
  6. W przypadku odwołania Konferencji lub zmiany jej formuły na on-line ze względu na ograniczenia epidemiczne Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie zarejestrowanych Uczestników pocztą elektroniczną najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji.
 • 2. Uczestnictwo w Konferencji
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 2. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dodatkowych informacji niezbędnych do właściwej organizacji Konferencji.
 3. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w Konferencji:
 • udział bierny (uczestnik Konferencji)– w ramach którego przysługuje udział w Konferencji; Uczestnikiem biernym jest również osoba zarejestrowana jako Uczestnik czynny Konferencji będąca współautorem prelekcji, ale faktycznie jej nie prezentująca;
 • udział czynny (prelegent Konferencji) – Uczestnik, który został zaproszony przez Organizatora do przedstawienia prelekcji oraz spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt 4 poniżej. W ramach udziału czynnego Uczestnikowi przysługuje udział w Konferencji, możliwość wygłoszenia zgłoszonego referatu w formie wystąpienia ustnego oraz na życzenie, certyfikat uczestnictwa w Konferencji w formie elektronicznej.
  1. Uczestnikiem czynnym Konferencji może być pełnoletnia osoba fizyczna zaproszona przez Organizatora do przedstawienia prelekcji. Liczba Uczestników czynnych jest ograniczona do 30 osób.
  2. Uczestnikiem biernym Konferencji może być pełnoletnia osoba fizyczna. Liczba Uczestników biernych jest ograniczona do 200 osób.
  3. O uczestnictwie Uczestników biernych decyduje kolejność zgłoszenia.
  4. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika czynnego Konferencji jest łączne spełnienie poniższych warunków:
  5. zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie www.leaf2022.com;
  6. zaakceptowanie przez Organizatora tematu oraz abstraktu przygotowanej prelekcji; akceptacji dokonuje Komitet Merytoryczny;
  7. otrzymanie od Organizatora wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną z potwierdzeniem rejestracji.
  8. W przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji należy skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej projekty.kontakt@cba.gov.pl.
  9. Organizator może – na życzenie Uczestnika – wydać mu certyfikat uczestnictwa w Konferencji w formie elektronicznej.

 3. Zasady konferencji

 1. Termin rejestracji online uczestnictwa czynnego w Konferencji upływa w dniu 16 września 2022 roku. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji.
 2. Termin rejestracji online uczestnictwa biernego w Konferencji upływa w dniu 16 września 2022 roku. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin rejestracji. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji w razie wyczerpania limitu Uczestników Konferencji.
 3. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, również w dniu Konferencji, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 4. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne Uczestników związane z udziałem w Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności za funkcjonowanie łącz internetowych po stronie Uczestników.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przedstawione przez niego w czasie Konferencji materiały i informacje. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego podczas Konferencji nie naruszały przepisów prawa, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad społecznych, instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
 7. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 8. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez
  przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej projekty.kontakt@cba.gov.pl.
  najpóźniej na 5 dni przed terminem Konferencji.
 • 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg z uwagi na obowiązku dokumentacyjne, promocyjne i sprawozdawcze podejmowane w związku z projektem Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania  i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej.
 2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne, rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Konferencji pod adresem http://leaf2022.com oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.
 • 5. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
 3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności i niniejszego Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników i identyfikatorów.
 4. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji, Regulaminu czy też Polityki prywatności.
 2. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Uczestnik Konferencji potwierdza poprzez rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, głosu, wypowiedzi, utrwalonych podczas Konferencji. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 lipca 2022 roku.