Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jako organizator międzynarodowej konferencji analizy kryminalnej i strategicznej, która odbędzie się w dniach 26-28 października 2022 r. w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości  w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania  i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Sprawy wewnętrzne” – Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości (PA20), przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.leaf2022.com.

Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

 1. Korzystając ze strony www.leaf2022.com akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego reprezentujący Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Warszawie, al. Ujazdowskie 9, dalej „Administrator”.
 3. Osobą wyznaczoną do kontraktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest  Pełnomocnik ds. kontroli przetwarzania przez CBA danych osobowych realizujący w szczególności zadania, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.1191.1), dalej RODO, punkt kontaktowy: Centralne Biuro Antykorupcyjne al. Ujazdowskie 9 w Warszawie adres e-mail: sekretariat.do@cba.gov.pl.
 4. Dokładamy starań, aby chronić stronę www.leaf2022.com przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
 5. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w związku z:
  1. procesem zgłoszenia, rejestracji udziału i uczestnictwa w międzynarodowej konferencji analizy kryminalnej i strategicznej organizowanej w dniach 26-28 października 2022 r. w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania  i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Sprawy wewnętrzne” – Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości (PA20),
  2. utrwalaniem Państwa wizerunku w trakcie konferencji,
  3. promocją i sprawozdawczością podejmowaną w związku z projektem Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej. 
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu zgłoszenia. Odmowa przekazania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości zgłoszenia udziału w konferencji  organizowanej w ramach projektu Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania  i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej

 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art 22 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych); art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), art. 9 ust. 2 lit. g RODO (niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).

 8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom realizującym czynności w trakcie organizacji konferencji na podstawie umów szczegółowych zawartych z Administratorem, jak również podmiotom zaangażowanym w proces audytu, ewaluacji i kontroli w związku z realizacją zadań wynikających m.in. z umowy oraz przepisów prawa.

 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.) o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.

 11. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane do celów określonych w niniejszej Polityce zbioru, przysługuje:

  1. prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 12. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego oraz celów archiwalnych w interesie publicznym, jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach projektu, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.
 13. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach zbioru ma prawo skorzystać z przysługujących jej uprawnień, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 14. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach projektu nie będą podejmowane wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 15. Administrator informuje również, że uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze wynikające z przetwarzania, Administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.leaf2022.com. Jednocześnie zapewniamy, że Państwa prawa wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone.