dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z którą związany jest już ponad 28 lat, najpierw jako student, potem jako wykładowca. Zaangażowany w prowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekę nad pracami dyplomowymi studentów i doktorantów. Realizuje liczne prace badawcze oraz pełni szereg ról o charakterze organizacyjnym. Jest kierownikiem Zakładu Strategii Międzynarodowych w Instytucie Zarządzania w ramach Kolegium Zarzadzania i Finansów, SGH. Od najmłodszych lat pasjonuje się geografią świata, pięknem wynikającym z jego różnorodności ekonomicznej, społecznej, kulturowej. Prowadząc badania naukowe jest zainteresowany gospodarką światową, w tym w szczególności światem przedsiębiorstw konkurujących na globalnym rynku. Jego zainteresowania naukowe są multidyscyplinarne, realizowane na styku ekonomii i nauk o zarządzaniu. Prowadził badania naukowe i publikował głównie w następujących obszarach: teoria firmy, zarządzanie strategiczne, globalizacja biznesu, zarządzanie megaprojektami, a także nowoczesna przedsiębiorczość i świat start-upów. Jest głównym pomysłodawcą grantu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw”, który wygrał konkurs Gospostrateg III finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To obecnie największy projekt realizowany w SGH w konsorcjum z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. W projekcie pracuje zespół ok. 40 badaczy z Polski i ze Stanów Zjednoczonych, który stale się rozwija. Marcin Wojtysiak-Kotlarski interesuje się również zarzadzaniem szkołami biznesu. W SGH kieruje projektami dwóch najważniejszych międzynarodowych akredytacji uczelni ekonomicznych, tj. EQUIS i AACSB.