dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Pracowni Kryminalistyki Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Sekretarz naukowy ds. współpracy z państwami zachodnimi Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. Autor ponad 160 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki publikowanych w kraju i za granicą. Od 2002 r. uczestnik 17 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W latach 2009-2013 kierownik projektu pt. „Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego” finansowanego przez NCBiR (Nr OR00003707). W jego efekcie powstała pierwsza monografia zawierająca teoretyczne i empiryczne wyniki badań nad analizą kryminalną w Polsce. Specjalizuje się w zakresie wykorzystywania najnowszych technologii (zwłaszcza informatycznych) przez organy ścigania, służby specjalne i wymiar sprawiedliwości. Obecnie zainteresowania naukowe dotyczą znaczenia i analizy informacji w kryminalistyce, sztucznej inteligencji oraz czynności kontrwykrywczych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.